« I love hammam »

#jaye #jayedetunis #jaye_de_tunis #jye #Tunisiagraffiti #tunisiegraffiti #graffititunisie #thenastyboys #tnb #vmd #vminded #tva #thevandalart #w73 #graffiti #streetart #tunis #tunisie #tunisia #spraypaint #balbaz #balbaz #2017 #africagraffiti

« i love hammam » © jaye 2017

#jaye #jayedetunis #jaye_de_tunis #jye #Tunisiagraffiti #tunisiegraffiti #graffititunisie #thenastyboys #tnb #vmd #vminded #tva #thevandalart #w73 #graffiti #streetart #tunis #tunisie #tunisia #spraypaint #balbaz #balbaz #2017 #africagraffiti

« i love hammam » © Jaye 2017

Free « l’hotel du lac Tunis »

#jaye #jayedetunis #jaye_de_tunis #jye #Tunisiagraffiti #tunisiegraffiti #graffititunisie #thenastyboys #tnb #vmd #vminded #tva #thevandalart #w73 #graffiti #streetart #tunis #tunisie #tunisia #spraypaint #balbaz #gribouille #2017 #africagraffiti 2

« I love l’hotel du lac Tunis » © jaye 2017

#jaye #jayedetunis #jaye_de_tunis #jye #Tunisiagraffiti #tunisiegraffiti #graffititunisie #thenastyboys #tnb #vmd #vminded #tva #thevandalart #w73 #graffiti #streetart #tunis #tunisie #tunisia #spraypaint #balbaz #gribouille #2017 #africagraffiti 2

« i love l’hotel du lac Tunis » © jaye 2017

#jaye #jayedetunis #jaye_de_tunis #jye #Tunisiagraffiti #tunisiegraffiti #graffititunisie #thenastyboys #tnb #vmd #vminded #tva #thevandalart #w73 #graffiti #streetart #tunis #tunisie #tunisia #spraypaint #balbaz #gribouille #2017 #africagraffiti 2

« i love l’hotel du lac Tunis » © jaye 2017

Flower power – Jaye © 2017

#jaye #jayedetunis #gribouille #balbaz #tnb #vmd #tva

Flower power © Jaye 2017

#jaye #jayedetunis #gribouille #balbaz #tnb #vmd #tva

© Jaye 2017

Walk in Tunis

#jaye #jayedetunis #jye #throwup #flop #tunisie #graffititunisie #tunisiegraffiti #tunisiagraffiti #spraypaint #tnb #tva #vmd #jayeone.

Jaye © 2017

#jaye #jayedetunis #jye #throwup #flop #tunisie #graffititunisie #tunisiegraffiti #tunisiagraffiti #spraypaint #tnb #tva #vmd #jayeone.

Jaye © 2017

Enregistrer