« I love hammam »

#jaye #jayedetunis #jaye_de_tunis #jye #Tunisiagraffiti #tunisiegraffiti #graffititunisie #thenastyboys #tnb #vmd #vminded #tva #thevandalart #w73 #graffiti #streetart #tunis #tunisie #tunisia #spraypaint #balbaz #balbaz #2017 #africagraffiti

« i love hammam » © jaye 2017

#jaye #jayedetunis #jaye_de_tunis #jye #Tunisiagraffiti #tunisiegraffiti #graffititunisie #thenastyboys #tnb #vmd #vminded #tva #thevandalart #w73 #graffiti #streetart #tunis #tunisie #tunisia #spraypaint #balbaz #balbaz #2017 #africagraffiti

« i love hammam » © Jaye 2017

Publicités

balbaz in town

#jaye #jayedetunis #jaye_de_tunis #jye #Tunisiagraffiti #tunisiegraffiti #graffititunisie #thenastyboys #tnb #vmd #vminded #tva #thevandalart #w73 #graffiti #streetart #tunis #tunisie #tunisia #spraypaint #balbaz #gribouille #2017 #africagraffiti

« balbaz in town »

Walk in Tunis

#jaye #jayedetunis #jye #throwup #flop #tunisie #graffititunisie #tunisiegraffiti #tunisiagraffiti #spraypaint #tnb #tva #vmd #jayeone.

Jaye © 2017

#jaye #jayedetunis #jye #throwup #flop #tunisie #graffititunisie #tunisiegraffiti #tunisiagraffiti #spraypaint #tnb #tva #vmd #jayeone.

Jaye © 2017

Enregistrer

Bangkok night life © 2017

#jaye #jayedetunis #jye #throwup #bangkok #graffitibangkok #Thaïland #graffitithaïland Thaïlandgraffiti #flop #tunisie #graffititunisie #tunisiegraffiti #tunisiagraffiti #spraypaint #tnb #tva #vmd #jayeone

Bangkok adrénaline © Jaye 2017

#jaye #jayedetunis #jye #throwup #bangkok #graffitibangkok #Thaïland #graffitithaïland Thaïlandgraffiti #flop #tunisie #graffititunisie #tunisiegraffiti #tunisiagraffiti #spraypaint #tnb #tva #vmd #jayeone

Bangkok adrénaline © 2017

#jaye #jayedetunis #jye #throwup #bangkok #graffitibangkok #Thaïland #graffitithaïland Thaïlandgraffiti #flop #tunisie #graffititunisie #tunisiegraffiti #tunisiagraffiti #spraypaint #tnb #tva #vmd #jayeone

Bangkok adrénaline © 2017

#jaye #jayedetunis #jye #throwup #bangkok #graffitibangkok #Thaïland #graffitithaïland Thaïlandgraffiti #flop #tunisie #graffititunisie #tunisiegraffiti #tunisiagraffiti #spraypaint #tnb #tva #vmd #jayeone

Jaye – bangkok © 2017

Jaye – Bangkok © 2017